Мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар

Қолжазбаны рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар:

 • Мақала көлемі - А4 форматындағы 12-14 бет, шрифт 12 - Times New Romanаралығы– бір, шекаралары– қарапайым (абзац – 1 см, сол жақ – 3 см, оң жақ – 1,5 см, үстіңгі – 2 см, астыңғы – 2 см).
 • Графиктер, суреттер, сызбалар, кестелер мақала мәтінінде нөмір және атауы көрсетілуі қажет (Мысалы: 1-кесте - Кестенің атауы).
 • Мақала ӘОЖ (Әмбебап ондық жіктеу), Абстракт, Түйін сөздер, Негізгі бөлім, Әдебиеттер тізімі, Транслитерациясы қамтуы қажет.
 • Мақалалардың құрылымы келесідей болуы шарт: Абстракт, Кіріспе, Зерттеу әдіснамасы, Негізгі бөлімнің мазмұны ашылып көрсетілетін бөлімдер мен бөлімшелер, Қорытынды (Нәтижелер).

        Мақаланы рәсімдеу ережелері

 1. Бірінші жолда – МҒТАР коды: https://grnti.ru/, теңестіру – сол жақ шетінде.
 2. Келесі жолда – ӘӨЖ коды: https://teacode.com/online/udc/, теңестіру – сол жақ шетінде.
 3. Мақала авторы(лары) – аты мен әкесінің аты және тегі (негізгі автордың аты-жөнін* және *e-mail почтасын * белгісімен көрсетіледі), ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, e–mail, жұмыс орны (аффилиация), қала, ел, ортасында.
 4. Мақала атауы (тақырыбы) жұмыстың мәні мен мазмұнын көрсетіп, оқырман назарын аударуы керек. Қысқа, ақпараттық болып, жаргон немесе қысқартулар болмауы қажет. Үш тілде жазылады: қазақ, орыс және ағылшын. Қалың және кіші әріптермен жазылады, теңестіру – ортасында.
 1. Мақала тақырыбының астына қолжазбаның жазылған тілінде бір аралықпен Аңдатпа мен Түйінсөздер жазылады (12 кегль)
 2. Астына бір аралықпен Кіріспе жазылады
 3. Мақаланың негізгі бөлімі құрылымды болуы қажет. Бөлімшелердің арасы бір аралықта болып, әрқайсының Тақырыбы болуы шарт
 1. Негізгі бөлімнен кейін бір аралықпен Қорытынды (Нәтижелер) беріледі
 2. Кейін бір аралықпен Әдебиеттер тізімі және Transliteration беріледі Әдебеиттер тізімі “ГОСТ 7.1-2003”-ке сәйкес рәсімделу керек (http://docs.cntd.ru/document/1200034383)   «Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттар. Құрастырудың ортақ талаптары мен ережелері» Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Мемлекетаралық Кеңес қабылдаған (2003 жылғы 2 шілдедегі № 12 хаттама)
 3. Транслитерация http://www.translit.ru  сайты арқылы жүзеге асырылады
 4. Транслитерациядан кейін Аңдатпа және Түйін сөздер интервал арқылы, егер мақала орыс тілінде жазылған болса, қазақ және ағылшын тілдерінде, егер мақала қазақ тілінде жазылған болса, орыс және ағылшын тілінде беріледі.